Informacje ogólne

ŚWIETLICA SZKOLNA

Wychowawcy świetlicy wykorzystując aktywne metody pedagogiki zabawy organizują zajęcia muzyczne, ruchowe, plastyczno-techniczne i relaksacyjne. Wykorzystując różnorodne środki wyrazu tj. śpiew, taniec, muzyka, ruch, plastyka realizują zadania szkoły w zakresie:

  • stwarzania warunków sprzyjających rozwojowi zdolności i wyzwalaniu potencjału twórczego jednostki,
  •  promowania zdrowego stylu życia,
  •  wdrażania do samorządności i samodzielności,
  • kształtowania postawy patriotycznej,
  • kształtowania i utrwalania tradycji szkoły,
  • kształtowania świadomości ekologicznej,
  • integracji grupy i kształtowania właściwych relacji pomiędzy rówieśnikami w grupie. 

Dzieci rozwijają swoje zainteresowania, uczestnicząc w następujących kołach zainteresowań: teatralne, języka angielskiego, języka francuskiego, języka rosyjskiego, plastyczne, podróżnicze, informatyczne, sportowe, czytelnicze, przyrodnicze.

Wychowankowie świetlicy aktywnie uczestniczą w działaniach proekologicznych. W tym roku dotyczy to edukacji ekologicznej w zakresie zbierania zużytych baterii i plastikowych nakrętek oraz zbiórka rzeczy wykorzystywanych do prac plastycznych przynoszonych przez dzieci z domu.

Ponadto dzieci biorą udział w licznych konkursach organizowanych wewnątrz świetlicy oraz w konkursach organizowanych przez świetlice innych szkół we Wrocławiu.

 

karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
na rok szkolny 2017/2018