Misja i wizja

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 we Wrocławiu
Szkoła Podstawowa nr 25 oraz Przedszkole nr 11
im. Franciszka Juszczaka

WIZJA I MISJA SZKOŁY 

WIZJA SZKOŁY 
Nasza szkoła ? nasz drugi dom..
Nasza Szkoła jest kreatywna i otwarta na potrzeby środowiska,
wspomagająca rozwój człowieka ukierunkowanego na sukces. 

MISJA SZKOŁY
I. Wspieranie wszystkich członków społeczności szkolnej w osiąganiu pełni ich rozwoju poprzez:
 • Rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie indywidualnych intelektualnych i twórczych uzdolnień i umiejętności,
 • Pielęgnowanie poczucia własnej godności i dumy z osiąganych wyników,
 • Wzbudzaniu miłości do nauki pojmowanej jako proces trwający całe życie,
 • Przygotowanie uczniów do dojrzałego uczestnictwa w dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie.
II.  Przygotowanie wszystkich członków szkoły do ich przyszłego życia poprzez:
 • Uczenie respektowania potrzeb innych,
 • Uczenie tolerancji i troski o innych,
 • Zachęcanie do działania zespołowego i odpowiedzialności za środowisko,
 • Kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy i wypoczynku.

MODEL WYCHOWANKA
- ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY BĘDZIE POTRAFIŁ:
 • Dokonywać samokontroli i samooceny swojej pracy;
 • Wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w świecie techniki, informacji i sztuki;
 • Rozpoznawać swoje mocne i słabe strony;
 • Określać cele i kierunki swoich dążeń;
 • Dbać o środowisko, w którym żyje;
 • Być czujnym wobec zagrożeń świata;
 • Dbać o swoje zdrowie, higienę i wygląd;
 • Żyć w zgodzie z sobą i innymi;
 • Rozpoznawać i przestrzegać zasady i normy zachowania;
 • Szanować odmienność drugiego człowieka;
 • Rozpoznawać granice między dobrem a złem;
 • Być obywatelem państwa demokratycznego, obywatelem Europy i świata.

BAZA DYDAKTYCZNO - SPORTOWA
Zespół Szkolno-Przedszkolny dysponuje dwoma budynkami oraz blokiem sportowo-rekreacyjnym.
Nasi podopieczni korzystają z 21 sal dydaktycznych, dużej świetlicy,
2 sal  gimnastycznych wraz z zapleczem, sali widowiskowej,
pracowni komputerowej, pracowni matematyczno-informatycznej,
2 pracowni językowych, biblioteki z czytelnią i pracownią multimedialna,
stałego dostępu do Internetu.

Udzielamy pomocy medycznej (pielęgniarki szkolnej), pomocy logopedycznej
oraz pedagogicznej.
W Zespole działa monitoring wewnętrzny, stołówka szkolna, sklepik szkolny.
W szkole pracuje logopeda i pedagog.
W szkole funkcjonuje ?Szkolny system wspierania uczniów ze specyficznymi potrzebami w nauce?.
Prowadzimy nauczanie włączające,  konsultacje indywidualne,
zajęcia wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną.

Dzieci uczą się obowiązkowo 2 języków obcych: 
 • w klasie ?0? języka angielskiego
 • od klasy 1 do 3 ? pierwszego języka nowożytnego - języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego
 • od klasy 4 do 6 ? drugiego języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego
W ramach godzin Wychowania Fizycznego uczniowie uczestniczą
także w zajęciach sportowych organizowanych poza szkołą,
w nauce pływania na basenie przy ul. Zemskiej (klasy II i III)

CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA
 • Uzyskanie certyfikatu ?Szkoła z klasą?.
 • Uzyskanie certyfikatu ?Szkoły Promującej Zdrowie?
 • Uzyskanie certyfikatu ?Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo?
 • Uzyskanie certyfikatu ?Szkoła bez Przemocy?
 • Uczestnictwo w Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 • Nagrodzenie szkoły przez Prezydenta Wrocławia medalem ?Zasłużony dla Wrocławia? z okazji 60-lecia odzyskania niepodległości.
 • Nagrodzenie szkoły przez Towarzystwo Miłośników Wrocławia medalem z okazji 50-lecia Towarzystwa.
 • Nagrodzenie szkoły medalem z okazji 850-lecia Muchoboru Wielkiego. 

SUKCESY SZKOŁY
 • Wysokie lokaty w konkursach wiedzy, artystycznych, zawodach sportowych na szczeblu dzielnicowym, miejskim, ogólnopolskim, międzynarodowym
 • Od lat utrzymujące się wysokie wyniki sprawdzianu po klasie VI (powyżej średniej miasta i województwa)
 • Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych i duże zainteresowanie nimi wśród uczniów
 • Wdrażanie programów własnych nauczycieli wspierających wszechstronny rozwój ucznia
 • Bardzo dobra, rozwijająca się współpraca z rodzicami uczniów
 • Kontynuacja ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym w zakresie bezpieczeństwa, rozwoju kulturalnego i duchowego, w zakresie finansowego wspomagania szkoły
 • Organizacja na terenie szkoły półkolonii, zimowisk, sportowych sobót dla absolwentów szkoły
 • Podjęcie współpracy z ambasadą Francji, Gimnazjum nr 34 i Liceum nr 8 w zakresie wdrożenia nauki języka francuskiego oraz szkolenia kadry pedagogicznej
 • Wzorowa działalność Samorządu Uczniowskiego
 • Szeroka działalność i propagowanie w placówce wolontariatu, akcji charytatywnych
 • Uczestnictwo w kolejnych edycjach Programu Sieci Szkół Promujących Zdrowie ? uznanie działań szkoły i dyrektora przez Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia
 • Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej pod patronatem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia
 • Opracowanie i realizacja  programów własnych zatwierdzonych i finansowanych przez Wydział Zdrowia i Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia

WSPÓŁPRACA  SZKOŁY Z PARTNERAMI ZEWNĘTRZNYMI 

Rada Osiedla
Parafia
Klub Formaty
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej
Trener Osiedlowy
przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej

Wspólne działania:
 • organizacja uroczystości i imprez szkolnych i osiedlowych,
 • prowadzenie świetlicy środowiskowej,
 • pomoc rzeczowa i finansowa dzieciom potrzebującym (opłacanie obiadu, paczki świąteczne)
 • organizacja zimowisk i kolonii letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • pomoc w poszerzaniu bazy szkoły
 • działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci (pogadanki, prelekcje, pokazy, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w drodze do i ze szkoły)