Deklaracja dostępności www.sp25wroclaw.pl

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15 ul. Stanisławowska 38-44 54-611 Wrocław zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp25wroclaw.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Na terenie placówki znajdują się różnice wysokości  i przeszkody terenowe ale zastosowane są rozwiązania niwelujące różnice,
wejścia do budynku są dostępne dla wszystkich użytkowników,
obiekt posiada zadaszenie nad wejściem chroniące przed opadami,
przy budynku znajduje się 10 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
zapewniony jest dostęp do każdej kondygnacji (winda i platforma), 
wejścia ewakuacyjne są odpowiednio oznaczone,
sale lekcyjne są dostosowane do potrzeb uczniów,
pomieszczenia użytkowe są odpowiednio oznaczone, 
pomieszczenia techniczne są odpowiednio oznaczone,
drzwi do stołówki szkolnej są odpowiednio szerokie, 
wejście do sekretariatu, kancelarii, księgowości, kadr i sekretariatu uczniowskiego ma szerokość min. 90 cm.,
wejście do gabinetu dyrektora i wicedyrektorów ma szerokość min. 90 cm.,
korytarze budynków mają min. szerokość 150 cm. i 200 cm.,
na drodze do infrastruktury sportowej znajduje się podjazd umożliwiający swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo, seniorom osobom z dziećmi i ciężarnym,
korytarze są równomiernie oświetlone,
w placówce znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
przy wejściu znajduje się czytelna tablica informacyjna,
ogłoszenia są widoczne dla wszystkich użytkowników,
schody posiadają częściowe oznaczenie krawędzi,
posadzki sal lekcyjnych, sportowych są antypoślizgowe, 
posadzki w toaletach są antypoślizgowe, 
posadzki na ciągach komunikacyjnych i klatkach schodowych w budynkach 2 i 3 oraz budynku 1 na II piętrze są antypoślizgowe,
w budynku 1 – klatka schodowa, posadzka nie jest antypoślizgowa ale zastosowano rozwiązania zastępcze (pasy antypoślizgowe na każdym stopniu),
jest pracownik odpowiedzialny za przekazanie informacji na temat drogi do poszczególnych pomieszczeń,
pracownicy są przeszkoleni w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością.

Przed drzwiami wejściowymi brak pasa ostrzegawczego,
brak informacji o możliwości wejścia do budynku w obecności psa asystującego,
posadzka na ciągach komunikacyjnych parteru, I piętra w części administracyjnej budynku 1 nie jest antypoślizgowa,
na korytarzach szkoły znajdują się  bariery (szafki uczniowskie),
obiekt nie jest dostosowany dla osób niewidomych,
obiekt nie dostosowany dla osób niesłyszących,
między podłogą a ścianami, drzwiami wejściowymi do pomieszczeń i przy włącznikach nie zastosowano kontrastowych kolorów,
brak kontrastowych pasów na korytarzach,
brak oznaczeń brajla na poręczach,
brak oznaczeń kondygnacji, strzałek kierunkowych,
brak urządzeń wspomagających poruszanie się (np. schodołazy) w przypadku braku możliwości korzystania z windy i platformy,
pracownicy nie są przeszkoleni w zakresie ewakuacji osób z niepełnosprawnością.